Leveringstermijn

Onze leveringstermijn is afhankelijk van de plaats waar u woont en van de vervoerder die de levering uitvoert. Wanneer we een probleem vaststellen waardoor we de wettelijke maximumtermijn van 30 kalenderdagen niet kunnen nakomen, wordt u gewaarschuwd.

De levering gebeurt op het adres dat u vermeldde bij het plaatsen van de bestelling. Er wordt geleverd van maandag tot vrijdag, tijdens de normale kantooruren.

Tenzij anders vermeld op de website tijdens de bestelling of in de beschrijving van de bestelde producten, verbinden we ons ertoe om de producten binnen Europa te leveren binnen een wettelijke termijn van 30 kalenderdagen.

In België en de aangrenzende landen leveren we binnen 4 werkdagen, in de andere Europese landen (behalve eilanden en berggebieden) bedraagt de termijn 4 à 6 werkdagen.

Wanneer de vervoerder ons een vertraagde verzending of een ander probleem dat vertraging tot gevolg kan hebben, meldt, brengen we u daarvan op de hoogte met een e-mail en delen u de vermoedelijke wachttijd mee en/of stellen u een alternatief voor. Wanneer u niet binnen 7 werkdagen op deze e-mail reageert, wordt de verkoop ontbonden.

In elk geval kan alleen tijdig worden geleverd voor zover de koper zijn verplichtingen tegenover de verkoper nagekomen is, ongeacht de reden.

In geval van vertraagde levering

Breng ons onmiddellijk op de hoogte van een vertraagde levering zodat we een onderzoek kunnen openen en uw pakje kunnen terugvinden of u terugbetalen.

Wanneer de voor het land van bestemming vermelde gebruikelijke leveringstermijn met meer dan 3 werkdagen overschreden is, wordt de klant verzocht de verkoper daarvan op de hoogte te brengen zodat deze laatste intern een onderzoek kan instellen bij de vervoerder en, naargelang de ontvangen informatie, een nieuwe termijn kan meedelen of kan overgaan tot een nieuwe verzending op zijn kosten (de koper kan dit weigeren en de terugzending vragen als de eerste zending ondertussen is aangekomen) of tot terugbetaling.

Wanneer de nieuwe termijn niet wordt nagekomen of duidelijk onredelijk is, kan de consument – binnen uiterlijk 30 dagen – de ontbinding van de verkoop vragen. Na deze termijn wordt geen enkele klacht meer aanvaard.

In geval van ontbinding of gebrek aan reactie op een e-mail waarin een vertraging / uitputting van voorraad wordt meegedeeld, wordt het bedrag van de niet-geleverde producten binnen 14 dagen aan de consument terugbetaald. Onderhavige clausule is niet van toepassing wanneer de vertraging te wijten is aan overmacht met betrekking tot de voorbereiding van de bestellingen of de levering (zie artikel over de aansprakelijkheidsbeperking in deze algemene verkoopvoorwaarden). In dat geval verbindt de klant zich ertoe om geen vervolging in te stellen tegen de verkoper en zal hij zich niet beroepen op de ontbinding van de verkoop die in onderhavig artikel wordt beschreven.

Overdracht van aansprakelijkheid

We wijzen erop dat de reglementering bepaalt dat het risico van verlies of beschadiging van de producten wordt overgedragen op het ogenblik waarop u (of de persoon die u gemachtigd hebt) het product fysiek in ontvangst neemt.

In geval van defect vastgesteld bij de levering

Uw pakje wordt passend verpakt en is verzekerd tegen beschadiging en diefstal. Controleer de toestand van uw pakje bij de ontvangst en weiger het als u twijfelt aan de toestand of aan de inhoud ervan.

Uw aankopen worden zorgvuldig verpakt met beschermend materiaal. De aandacht die we aan de verpakking besteden, laat ons toe een levering in de beste omstandigheden te bieden.

De verzonden producten worden gratis verzekerd tegen beschadiging en diefstal tijdens het vervoer. U moet dus de integriteit van uw bestelling en van alle artikelen bij de ontvangst van het pakje controleren in aanwezigheid van de persoon die leverde om eventueel voorbehoud te maken.

Wanneer u een gebrek aan de buitenzijde van het pakje (scheuren, sporen van vocht, ... of een andere beschadiging) vaststelt of wanneer u twijfelt aan de toestand of de inhoud van de bestelling, moet u de goederen bij ontvangst weigeren. De klant moet elk gebrek op de bestelbon vermelden met een handgeschreven voorbehoud, ondertekend door de klant. Een geweigerd product moet volledig en in de originele verpakking aan de vervoerder worden teruggegeven. Wanneer u deze voorschriften niet naleeft, moeten we uw verzoek tot uitoefening van het recht om te weigeren niet inwilligen.

Bij afwezigheid

De transporteur kan met u contact opnemen via telefoonnummer of e-mailadres dat u hebt doorgegeven. Als de transporteur de zending niet kan afleveren, kunt u met hem contact opnemen met behulp van het nummer en de referentie die staan vermeld op de kennisgeving van doorgang.

Er zijn meestal meerdere mogelijkheden waarop u uw pakket kunt ontvangen:

· Een tweede levering vragen op hetzelfde adres maar op de datum van uw keuze.

· Een levering vragen op een nieuw adres naar keuze (met als gevolg meestal één werkdag vertraging).

· De transporteur toelating geven het pakket in uw afwezigheid, op een afgesproken plaats bij u thuis, achter te laten.

· Het pakket ontvangen in een afhaalpunt van de transporteur (check de kennisgeving om de vertraging te kennen die dit met zich meebrengt). In dit geval zal men het pakket niet opnieuw trachten af te leveren.

Als het pakket ondanks deze mogelijkheden niet in ontvangst wordt genomen :

Als de leveringsdienst ons het pakket terugbezorgt, zullen wij u via e-mail contacteren om verdere afspraken te maken. Heeft u het pakket ten onrechte geweigerd of was u afwezig ten tijde van de levering, en heeft u het pakket niet binnen de gestelde termijn bij de transporteur afgehaald, dan kunt u vragen om het pakket opnieuw te versturen zodra u de verzendkosten heeft betaald, die een nieuwe verzending met zich meebrengt. Deze kosten zullen ook moeten worden betaald voor bestellingen waarvoor de verzendkosten gratis waren.

Waarborg en klantenservice

Onze producten genieten van een waarborg. Voor u ons een product voor herstelling terugzendt, verzoeken we u contact met ons op te nemen voor een retourbon en onze schriftelijke toelating. Het is mogelijk dat we u doorverwijzen naar een erkend servicepunt in uw buurt. Schade als gevolg van een verkeerd gebruik van ons product is niet door de waarborg gedekt.

Al onze verkochte artikelen genieten van de wettelijke conformiteitsgarantie, de wettelijke garantie voor verborgen gebreken en de 2-jarige producentengarantie (behalve verbruiksgoederen).

De conformiteitsgarantie kan worden aangesproken in geval van een gebrek op de dag waarop het product in bezit wordt genomen en we staan in voor elk conformiteitsgebrek dat binnen een termijn van twee jaar na de inbezitneming opduikt. Wanneer het gebrek binnen 6 maanden na de levering wordt vastgesteld, wordt in aanmerking genomen dat het gebrek bestond op het moment van de levering, tenzij de verkoper het tegendeel bewijst. Na deze termijn van 6 maanden moet de klant aantonen dat het gebrek bestond op het ogenblik van inbezitneming van het goed.

U kunt aanspraak maken op de waarborg voor verborgen gebreken wanneer de gebreken niet aanwezig waren bij de aankoop, voor de aankoop bestonden (en dus niet het gevolg zijn van de normale slijtage van het product bijvoorbeeld) en voldoende ernstig zijn (het gebrek moet het product ongeschikt maken voor het normale gebruik of dit gebruik zodanig verminderen dat u het product niet zou hebben gekocht of het niet voor die prijs zou hebben gekocht als u op de hoogte was geweest van het gebrek).

Opgelet: de waarborg is niet van toepassing op de herstelling van schade na levering te wijten aan een externe oorzaak (vb.: val, schok, oxidatie, schade die verband houdt met een schadegeval, ...) of een fout van u als gevolg van – inclusief naar niet beperkt tot – gebruik dat of installatie die niet voldoet aan de specificaties van de producent, gebruik dat de instandhouding van het product aantast, commercieel of collectief gebruik of gebruik van onaangepaste toebehoren. Zijn eveneens uitgesloten van garantie: gewijzigde en/of herstelde producten, producten die door u of door een niet door de leverancier erkende derde werden geïntegreerd of toegevoegd, vervanging van onderdelen, toebehoren of verbruiksgoederen die regelmatig vervangen moeten worden.

Wanneer de producten niet overeenstemmen met de informatie die werd meegedeeld bij het aanbieden van de producten op de website of in geval van verborgen gebreken, worden ze vervangen of terugbetaald naargelang de beschikbaarheid van soortgelijke producten en naargelang uw wensen.

Op straffe van verval moeten klachten zo snel mogelijk na de vaststelling van een gebrekkig of niet-conform product (wanneer het defect zichtbaar is bij de levering bedraagt deze termijn maximum 7 dagen) per post of per e-mail worden overgemaakt aan de verkoper via zijn contactgegevens. U moet dit probleem gedetailleerd beschrijven en alle elementen toevoegen die toelaten om de geldigheid van de klacht op een correcte manier te bepalen (zoals foto’s als bewijs).

Na validatie van de klacht vragen we u het defecte product terug te bezorgen voor het vervangen wordt. In dat geval stuurt u ons het product op onze kosten terug via het door ons aangegeven vervoersysteem.

Na ontvangst, wordt het geruild (zie terugzendmodaliteiten in het artikel ‘terugzending van producten’). Als het product niet kan worden geruild (verouderd product, uitputting van de voorraad, ...) trachten we een vergelijkbaar product met ten minste dezelfde kwaliteit aan te bieden. Als dat niet het geval is, betalen we u terug, rekening houdend met een evenredige waardevermindering (percentage tussen de gebruiksduur en de gewoonlijke levensduur van het gekochte product, contractueel vastgesteld op 5 jaar).

Terugzending van de producten in geval van her-roeping / uitoefening van de wettelijke garantie

Neem voor de terugzending contact met ons op. Zorg voor een passende verpakking om het teruggezonden product te beschermen. Opteer voor een trackingdienst van het pakje bij de vervoerder.

Een terugzending vereist onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Wanneer u het herroepingsrecht uitoefent, draagt u de terugzendkosten. Wij dragen deze kosten wanneer de wettelijke garantie wordt aangesproken.

Om het verzoek correct te behandelen, vragen we u om in het pakje een kopie van de factuur bij te voegen.

Een product dat geruild of terugbetaald moet worden, moet naar bovenstaand postadres, voor zover mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, volledig (met alle toebehoren en eventuele begeleidende documenten) en in perfecte staat worden teruggezonden. Alle toebehoren, als die er zijn, moeten meegezonden worden.

We vragen u om een passende verpakking te kiezen (wanneer de oorspronkelijke verpakking niet werd bewaard) en de teruggezonden artikelen in de verpakking te beschermen op dezelfde manier als bij de levering.

Wanneer u niet aan bovenstaande verplichtingen voldoet, verliest u het recht op herroeping/garantie en wordt het product op uw kosten naar u teruggestuurd. Elk defect als gevolg van onhandigheid of verkeerde manipulatie door u kan ons niet aangerekend worden.

Wanneer het teruggezonden pakje ons niet bereikt, zijn we niet verplicht tot ruilen/terugbetaling (of kosteloze herstelling wanneer de garantie wordt ingeroepen), tenzij u bij de vervoerder opteerde voor een oplossing met tracking van het pakje.Zendingen en retourzendingen

Verzending van uw pakket

Pakketten worden over het algemeen binnen 2 dagen na ontvangst van uw betaling verzonden via UPS met tracking en aflevering zonder handtekening. Als u de voorkeur geeft aan verzending via UPS Extra met vereiste handtekening, zullen er extra kosten in rekening worden gebracht. Neem contact met ons op voordat u deze bezorgwijze kiest. Welke verzending u ook kiest, u krijgt van ons een trackingnummer waarmee u uw pakket online kunt volgen.

Verzendkosten zijn inclusief behandeling, verpakking en frankering. Behandelingskosten zijn vaste bedragen, terwijl vervoerskosten afhankelijk zijn van het totaalgewicht. We raden u aan uw artikelen onder te brengen in één bestelling. We kunnen twee apart geplaatste bestellingen niet samenvoegen, voor elke bestelling zullen dus verzendkosten in rekening worden gebracht. Uw pakket wordt op eigen risico verzonden, maar er wordt bijzondere zorg besteed aan breekbare voorwerpen.

Onze dozen zijn groot genoeg om uw artikelen goed beschermd te kunnen verzenden.

Voor een betere ervaring maakt onze site gebruik van cookies. Om door te gaan met browsen, moet u accepteren onze cooky policy om meer te weten over cookies.

Ik ga akkoord