Welkom bij Mulher Bonita Boutique

Bedankt dat u onze producten en diensten gebruikt. Dit document beschrijft de verkoopvoorwaarden van de e-shop van E.PEREIRA SPRL.

Identificatie van de verkoper

E.Pereira SPRL, naamloze vennootschap ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 628.536.442, gevestigd in de Rue des Drapiers, 22 - 1050 Elsene Belgie.

Intracommunautair btw-nummer: BE 0628.536.442.
Contactgegevens klantendienst: Rue des Drapiers, 22 - 1050 Elsene Belgie. Tel : +32 497 193 327 E-mail : info@mulherbonita,boutique

Definities

Hier volgen enkele definities die in onderhavige verkoopvoorwaarden worden gebruikt.

Deze website wordt beheerd door E.PEREIRA SPRL. In deze website verwijzen de woorden ‘Mulher Bonita Boutique, ‘E.PEREIRA SPRL’, ‘wij’, ‘we’ of ‘ons’ naar E.PEREIRA SPRL.

Onze website, alle informatie die erin is opgenomen en de diensten die erin worden aangeboden, worden hierna de Mulher Bonita Boutique-diensten (of onze diensten) genoemd.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op elke verkoop die door E.PEREIRA SPRL wordt gesloten voor eigen rekening en voor rekening van onze opdrachtgevers.

Elk bedrijf dat ons gemachtigd heeft om een van zijn producten op onze website te verkopen wordt een leverancier genoemd.

Elke persoon die onze diensten wil gebruiken en die voldoet aan onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, wordt hierna een klant (of u) genoemd. Een gebruiker is een bedrijf dat of een persoon die onze website bezoekt en gebruikt.

Elke bestelling door een klant in overeenstemming met de voorwaarden, wordt hierna een bestelling genoemd.

Aanvaarding van deze onlineverkoopvoorwaarden

De aankoop van een goed of een dienst, of het creëren van een ledenruimte, houdt in dat de gebruiker onderhavige algemene voorwaarden aanvaardt en bevestigt dat hij er kennis van heeft genomen. Voor de consumenten kan deze aanvaarding bestaan in het aanvinken van het vakje naast de zin voor de aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden. Het aanvinken van dit vakje heeft dezelfde waarde als een handtekening van de gebruiker. Voor professionals geldt het valideren van de bestelling als aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden.

Bij de aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden wordt ervan uitgegaan dat de gebruikers over het nodige juridische vermogen beschikken om dit te doen. Wanneer de gebruiker minderjarig is of niet over dit juridische vermogen beschikt, verklaart hij dat hij toelating heeft van een voogd, een curator of van zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Registratie

Om sommige diensten te gebruiken, moet een account op deze website geregistreerd worden. Elke natuurlijke of rechtspersoon die zich op onze website registreert als potentiële contractant van E.PEREIRA SPRL, deelt ons door zijn registratie zijn persoonsgegevens mee. (Zie gebruiksvoorwaarden, artikel 4) en het Beleid ‘persoonsgegevens’.

Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid voor de verkoopprocedure

In sommige gevallen, zoals in geval van overmacht, indirecte schade, gebruik in een land met een andere wetgeving, ... is onze aansprakelijkheid beperkt of nihil.

Globaal zijn we enkel gebonden door een middelenverplichting. Onze aansprakelijkheid op basis van onderhavige algemene voorwaarden is beperkt tot een bedrag gelijk aan de bedragen die werden of moeten worden betaald bij de schikking die aan de basis van die aansprakelijkheid ligt, ongeacht de oorzaak of de vorm van de betrokken handeling.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor de niet-uitvoering van een gesloten overeenkomst als gevolg van overmacht (zoals onvoorziene beschadiging van het materiaal, brand of schade aan de productie- installaties en -toestellen, onderbreking van de energiebronnen en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden met betrekking tot de personen die en het materiaal dat we nodig hebben om onze verplichtingen uit te voeren en waardoor de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk (of gewoon veel duurder) wordt.

Voor de gekochte producten zijn wij op basis van onderhavige voorwaarden niet aansprakelijk voor indirecte schade, exploitatieverlies, winstverlies, schade of kosten die daarvan het gevolg kunnen zijn. U bent verantwoordelijk voor de keuze en de aankoop van een product. Wanneer de producten niet of slechts gedeeltelijk gebruikt kunnen worden, met name wegens onverenigbaarheid, kan dat geen aanleiding geven tot schadevergoeding, terugbetaling of aansprakelijkheid, behalve in geval van een gebleken verborgen gebrek, non-conformiteit, defect of uitoefening van het herroepingsrecht als dat van toepassing is, dit wil zeggen wanneer u geen professional bent en de overeenkomst om een goed of een dienst te ontvangen de herroeping toelaat volgens de artikelen van boek VI van het Wetboek van economisch recht.

De aangeboden producten voldoen aan de geldende Belgische wetgeving. Onze aansprakelijkheid kan niet worden ingeroepen wanneer de wetgeving van het land waar het product wordt geleverd niet wordt nageleefd. Voor u een bestelling plaatst, moet u zich bij de bevoegde autoriteiten van uw land ervan vergewissen of dit product mag worden ingevoerd of gebruikt.

Herroepingsrecht

U hebt het recht om ons uiterlijk 14 kalenderdagen na de levering – zonder sanctie noch opgave van reden – op de hoogte te brengen dat u afziet van de aankoop. Wanneer aan de vereiste voorwaarden is voldaan, gaan we over tot terugbetaling.

In overeenstemming met de richtlijn 2011/83/UE van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten hebt u het recht om ons uiterlijk 14 kalenderdagen na de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst op de hoogte te brengen dat u afziet van de verkoop. Dit heeft geen sancties tot gevolg (behalve de verzendkosten die u moet dragen) en u moet geen reden opgeven.

U kunt dit herroepingsrecht uitoefenen via onderstaand herroepingsformulier of schriftelijk met de ondubbelzinnige vermelding dat u de overeenkomst en de betrokken artikelen wenst te herroepen.

Wanneer we het document ontvangen, melden we binnen 3 werkdagen de ontvangst ervan.

Wanneer u minder dan 3 werkdagen voor de verstrijking van de herroepingstermijn overgaat tot herroeping of wanneer er geen ontvangstbewijs is, moet u ervoor zorgen dat dit schriftelijk document wordt overgemaakt met een middel dat de goede ontvangst ervan garandeert.

De artikelen moeten ons zonder buitensporige vertraging en in elk geval uiterlijk 14 kalenderdagen na de dag van de herroeping worden terugbezorgd.

Wij raden u aan om het pakje te verzekeren tegen verlies door de vervoerder of ten minste te kiezen voor een tracering van het pakje.

De overige terugzendmodaliteiten worden beschreven in het artikel ‘Terugzending van producten’.

Wanneer het herroepingsrecht wordt uitgeoefend, wordt de terugbetaling uitgevoerd met het middel dat voor de aankoop werd gebruikt (tenzij we een ander middel overeenkomen). Dit gebeurt uiterlijk 14 dagen na de uitoefening van het herroepingsrecht. Wanneer het product niet binnen de termijn van 14 dagen wordt ontvangen, wordt de terugbetaling uitgesteld tot u een bewijs van terugzending van het pakje overmaakt.

U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van het product als gevolg van andere handelingen dan deze die nodig zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van dit product vast te stellen.

Standaardformulier voor de herroeping

Ter attentie van E.PEREIRA SPRL, , Rue des Drapiers, 22 - 1050 ([email protected])

Naam, voornaam en adres van de klant: Datum van de aanvraag:
Onderwerp: Herroeping
Geachte mevrouw, mijnheer,

Elsene Belgium

Ik wens gebruik te maken van mijn herroepingsrecht, bepaald in artikel 53 van boek VI van het Wetboek van economisch recht, voor de overeenkomst die betrekking heeft op de bestelling die bij uw bedrijf werd geplaatst op de website www.Mulher Bonita Boutique.be en met betrekking tot het volgende:

Datum van de bestelling en referentienummer: Bedrag inclusief btw:
Rekenend op uw volledige medewerking,
Met vriendelijke groeten,

Datum en handtekening:

Terugzending van de producten in geval van her-roeping / uitoefening van de wettelijke garantie

Neem voor de terugzending contact met ons op. Zorg voor een passende verpakking om het teruggezonden product te beschermen. Opteer voor een trackingdienst van het pakje bij de vervoerder.

Een terugzending vereist onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Wanneer u het herroepingsrecht uitoefent, draagt u de terugzendkosten. Wij dragen deze kosten wanneer de wettelijke garantie wordt aangesproken.

Om het verzoek correct te behandelen, vragen we u om in het pakje een kopie van de factuur bij te voegen.

Een product dat geruild of terugbetaald moet worden, moet naar bovenstaand postadres, voor zover mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, volledig (met alle toebehoren en eventuele begeleidende documenten) en in perfecte staat worden teruggezonden. Alle toebehoren, als die er zijn, moeten meegezonden worden.

We vragen u om een passende verpakking te kiezen (wanneer de oorspronkelijke verpakking niet werd bewaard) en de teruggezonden artikelen in de verpakking te beschermen op dezelfde manier als bij de levering.

Wanneer u niet aan bovenstaande verplichtingen voldoet, verliest u het recht op herroeping/garantie en wordt het product op uw kosten naar u teruggestuurd. Elk defect als gevolg van onhandigheid of verkeerde manipulatie door u kan ons niet aangerekend worden.

Wanneer het teruggezonden pakje ons niet bereikt, zijn we niet verplicht tot ruilen/terugbetaling (of kosteloze herstelling wanneer de garantie wordt ingeroepen), tenzij u bij de vervoerder opteerde voor een oplossing met tracking van het pakje.

Kader van de voorwaarden

Onze voorwaarden worden gearchiveerd. Ze kunnen op elk moment gewijzigd worden. Elke bepaling is individueel geldig. De gebruikte taal is het Frans.

Wanneer een bepaling van de algemene verkoopvoorwaarden onwettig, nietig of niet toepasbaar is, staat deze bepaling los van de voorwaarden en heeft ze geen invloed op de geldigheid en de toepasbaarheid van de overige bepalingen.

Onderhavige bepalingen beschrijven de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en de website. Ze vervangen alle eerdere of huidige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten. De algemene voorwaarden zijn niet verhandelbaar of overdraagbaar door de gebruiker en deze laatste kan ze niet in sublicentie geven.

Wanneer een of verschillende bepalingen van onderhavige voorwaarden niet worden toegepast, geldt dat niet als een afstand van deze voorwaarden.

In gerechtelijke of administratieve procedures in verband met de algemene voorwaarden kan een gedrukte versie van de voorwaarden en van alle elektronische kennisgevingen worden gevraagd.

Partijen komen overeen dat alle briefwisseling in verband met onderhavige algemene voorwaarden in het Frans moet worden opgesteld.

We kunnen onderhavige voorwaarden op elk moment wijzigen. De toepasselijke algemene voorwaarden zijn de voorwaarden die gelden op de dag van uw onlinebestelling. We verbinden ons er uiteraard toe om al onze oudere versies van de algemene voorwaarden te bewaren en ze u op eenvoudig verzoek te bezorgen.

Modaliteiten en termijn voor klachten over de contractuele documenten

Stuur ons een e-mail als u een vraag hebt. Uw klachten moeten ons uiterlijk 365 dagen na het optreden van het probleem dat aan de basis van de klacht ligt schriftelijk worden meegedeeld.

Stuur ons een e-mail als u een vraag of een opmerking hebt over de prijsmodaliteiten, de modaliteiten voor ontbinding of de overige algemene voorwaarden.

Elke opmerking over onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, de algemene gebruiksvoorwaarden, de wettelijke vermeldingen of het beleid over persoonsgegevens moet schriftelijk gebeuren en persoonlijk, met een aangetekende of gecertifieerde brief, via een op Europees niveau erkend koeriersbedrijf met

trackingsysteem of met een e-mail aan bovenstaand adres worden overgemaakt met vermelding van uw naam, voornaam, gegevens en het voorwerp van het bericht.

Een klacht die verband houdt met het gebruik van de website, de pagina’s van de website op eventuele sociale netwerken, moet binnen 365 dagen nadat het probleem dat aan de basis van de klacht ligt, ontstond, worden ingediend ongeacht andersluidende wetten of rechtsregels. Wanneer de klacht niet binnen 365 dagen wordt ingediend, is ze onherroepelijk onontvankelijk.

Toepasselijk recht en geschillenregeling

Het Belgische recht is van toepassing op uw aankopen. Voor een rechtszaak wordt ingeleid, kan bilateraal naar een minnelijke oplossing worden gezocht. Er kan ook een beroep worden gedaan op een professionele bemiddelaar.

Consumentenbemiddeling

In overeenstemming met Boek XVI van het Wetboek van economisch recht verwijzen we onze klanten- consumenten – in het kader van geschillen die niet rechtstreeks minnelijk konden worden opgelost – naar het onlineplatform van de Europese commissie voor het oplossen van consumentengeschillen: www.ec.europa.eu/odr. Deze officiële website toont de werking van de buitengerechtelijke oplossingssystemen, laat toe om online een klacht in te dienen en somt de erkende instanties om geschillen op te lossen op.

Voor de Belgische consumenten biedt de ‘Consumentenombudsdienst’ een neutrale en kosteloze dienstverlening.

Gegevens van de Belgische Consumentenombudsdienst:

  •   North Gate II, Boulevard du Roi Albert II 8, 1000 Brussel.

  •   : 02 702 52 20

  •   Fax : 02 808 71 29

Voor een betere ervaring maakt onze site gebruik van cookies. Om door te gaan met browsen, moet u accepteren onze cooky policy om meer te weten over cookies.

Ik ga akkoord